Privacy statement “De Volharding”

“De Volharding” hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “De Volharding” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “De Volharding” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volhardingdewilp@gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen

Persoonsgegevens van leden en leerlingen worden door “De Volharding” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Volharding” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Eerder lidmaatschappen.

Uw persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen door geautoriseerde personen. Dit zijn de bestuursleden en/of toegewezen personen.
 • Met toestemming van de leden bewaren wij NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummer en emailadres voor een bijzondere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een reünie.

Verwerking van persoonsgegevens dirigenten.

Persoonsgegevens van dirigenten worden door “De Volharding” verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Vergoedingen
 • Communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Volharding” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer;
 • IBAN;
 • E-mailadres;
 • Aangesteld sinds.

Uw persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen door geautoriseerde personen. Dit zijn de bestuursleden en/of toegewezen personen.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs /sponsors

Persoonsgegevens van donateurs/sponsors worden door “De Volharding” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Volharding” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De persoonsgegevens worden door “De Volharding” opgeslagen door geautoriseerde personen. Dit zijn de bestuursleden en/of toegewezen personen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Contributie bepaling van de bond (KNMO)
 • Federatie Opsterlandse Muziekvereniging voor contributie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

“De Volharding” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens “De Volharding” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn bestuursleden of toegewezen personen
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Portretrecht en geluidsmateriaal

Door aanvaarding van deze privacy statement stemt het lid, of de ouders van leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, in met het gebruik door “De Volharding” van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van “De Volharding” zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk gaat “De Volharding” zorgvuldig om met de beeld en geluidsmaterialen. Er wordt niets geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden.

Uw toestemming geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal die door “De Volharding”, of in opdracht van “De Volharding” worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeld of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. “De Volharding” heeft daar geen invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te

houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring

worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig

te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per email

en via de websites te informeren.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
“De Volharding”
volhardingdewilp@gmail.com